Obchodní podmínky kamenné prodejny
Kamenictví JATVAR Velešín, IČO: 738 06 196, DIČ:CZ7461121250
se sídlem Na Vrších 398, Velešín
email: kamenictvi@jatvar.cz
tel: 602 168 707

Všeobecné obchodní podmínky pro kamennou prodejnu

(Tyto všeobecné obchodní podmínky neplatí při nákupu v elektronickém obchodu provozovaném prostřednictvím webových stránkách www.jatvar.cz)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ či „VOP“) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání a je-li tak uvedeno, jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv včetně rámcových smluv, smluv o dílo, smluv vzniklých na základě potvrzených objednávek na základě odsouhlasené cenové nabídky či jiných forem smluv (dále jen „smlouvy“), kde jako jedna ze smluvních stran vystupuje společnost Kamenictví JATVAR Velešín. VOP jsou základními podmínkami pro kamenné výrobky dodávané firmou Kamenictví JATVAR Velešín. jejím zákazníkům (včetně konečných odběratelů a spotřebitelů).
  2. V případě, že kupující uvede ve smlouvě své identifikační číslo, bude ze strany prodávajícího považován za podnikatele a v takovém případě se na něj neuplatní ustanovení těchto podmínek, které se vztahují výhradě ke smlouvám se spotřebitelem (čl. 9 těchto podmínek).
  3. Kamenictví JATVAR Velešín je ve VOP jednotně označena jako prodávající, byť je v konkrétním právním vztahu v postavení zhotovitele. Smluvní partner (zákazník) firmy Kamenictví JATVAR Velešín je ve VOP označen jako kupující, byť je v konkrétním smluvním vztahu v postavení objednatele.
  4. Plnění prodávajícího dle VOP je nazýváno zboží, výrobek, dílo či zakázka. Kamenné prvky dodávané prodávajícím splňují veškeré fyzikálně mechanické vlastnosti dle ČSN EN 1467 (721865), ČSN EN 1468 (721866), ČSN EN 1469 ED.2 (721867), ČSN EN 12058 ED.2 (721871), ČSN 73 3251 (733251), TNSK 05/95 a přidružených norem (pevnost v tlaku, obrusnost, nasákavost, odolnost proti mrazu a vlivu povětrnosti). Kvalita a vlastnosti dodávaných materiálů jsou prověřeny průkazními zkouškami a potvrzeny příslušnými osvědčeními s vydáním ES prohlášení o shodě a doprovázejících vlastností výrobků označení CE. Kámen, jako přírodní materiál, může ve své struktuře vykazovat odlišnost ve zbarvení i ve své zrnitosti oproti předloženým vzorkům. Referenční vzorek neznamená nutně naprostou shodu mezi vzorkem a aktuální výrobou. Vždy se může vyskytnout přirozená proměnlivost. Zvláštní požadavky na vzhled a zbarvení jednotlivých kusů se musí konkrétně vyjádřit v objednávce, přičemž je nutno vzít v úvahu přirozené vlastnosti daného druhu horniny. Kupující přijetím těchto podmínek stvrzuje, že se s těmito skutečnosti vztahujícími se k vlastnostem materiálu předem dostatečně seznámil a poučení dané mu prodávajícím výše přijímá.
 2. Objednávka, uzavření smlouvy
  1. Objednání zboží provádí kupující vždy písemnou formou, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná e-mailem a prostřednictvím datové schránky. Objednávky na zboží vyráběné na zakázku jsou předkládány zpravidla na základě předchozí nabídky, vypracované prodávajícím. Objednávky se adresují na prodávajícího (obchodní oddělení) nebo se provádějí osobní návštěvou v sídle prodávajícího. Termín zhotovení zakázky je zpravidla do 6 týdnů od akceptace objednávky a odsouhlasení cenového rozpočtu po zaměření, dodání všech potřebných podkladů, zaplacení zálohy a zaměření, jsou-li tyto úkony součástí objednávky, není-li objednávkou či písemnou dohodou stran sjednáno jinak.
  2. Přesný datum odběru výrobků, dodání, montáž a předání díla, pokud nelze-li toto stanovit již při objednání, bude vždy kupujícímu sdělen prodávajícím prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (např. e-mailem, SMS zprávou, faxem, datovou schránkou atd.). 
  3. Objednávka musí vždy obsahovat tyto údaje:
   • druh výrobku, druh materiálu, požadované množství, specifikaci povrchové úpravy, umístění výřezů a otvorů, pokud zákazník vyžaduje.
   • odsouhlasenou cenu dle vypracované cenové nabídky (cenová nabídka má platnost 4 týdny od jejího vypracování a doručení kupujícímu) nebo cenu přímo sjednanou dohodou bez cenové nabídky,
   • termín dodání zboží nebo jeho osazení, místo dodávky nebo montáže, způsob dopravy a způsob úhrady ceny,
   • jméno a příjmení /obchodní firma kupujícího, adresu bydliště/sídla, resp. místa podnikání, fakturační a doručovací adresu kupujícího, liší-li se od adresy bydliště či sídla kupujícího,
   • jméno osoby oprávněné jménem kupujícího jednat, vč. telefonického či e-mailového spojení,
  4. Objednávka s uvedením ceny, specifikací výrobků a dalších údajů uvedených v bodě a) až f) čl. 2 odst. 2.3. těchto podmínek, platí za přijatou pouze tehdy, je-li prodávajícím písemně potvrzena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu, přičemž objednávka musí být vždy v souladu s těmito podmínkami. Ve lhůtě uvedené v předchozí větě musí být taktéž prodávajícímu kupujícím složena záloha ve výši odpovídající minimálně 30 % z hodnoty objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit zaslanou objednávku v případě, že bude přesvědčen o tom, že objektivně není schopen dokonči objednávku v termínu požadovaném kupujícím v doručené objednávce. Ustanovení tohoto odstavce platí v případě, že se prodávající a kupující individuálně nedohodnou jinak.
  5. Prodávající neodpovídá za připadnou škodu vzniklou z chybných údajů sdělených mu kupujícím, což kupující výslovně stvrzuje přijetím těchto podmínek.
  6. Nedílnou součástí každé objednávky obsahující montáž výrobku je taktéž záznam o zaměření podepsaný kupujícím nebo jím pověřenou osobou. Kupující neodpovídá za rozměry stanovené zaměřovacím technikem prodávajícího uvedené v záznamu o zaměření, avšak veškeré požadavky na přesahy desek, umístění otvorů a výřezů, dělení desek, směr fládru (pokud se jedná o materiál fládrovaný) apod. je povinen kupující uplatnit nejpozději při takovém zaměření po dohodě se zaměřovacím technikem prodávajícího. Na pozdější změny nebude prodávajícím brán zřetel. Pokud kupující nevyjádří výše uvedené technické specifikace, stanoví je prodávající tak, jak je u zakázek uvedeného typu obvyklé a technicky možné. V případě změny v dělení a fládrování desek oproti původnímu návrhu, je prodávající oprávněn pozměnit cenovou kalkulaci a kupující se zavazuje takovouto pozměněnou kalkulaci přijmout. Termín pro dokončení objednávky (díla), jehož součástí je montáž, je podmíněn součinností kupujícího, termínem předání a převzetí staveniště, potvrzením cenového rozpočtu a potvrzením vzorku přírodního kamene vč. výpisu prvků pro výrobu, minimálně však 3-5 týdnů po předání a převzetí staveniště.
  7. Zakázky s montáží (osazením) se řídí technickou dokumentací výrobku zpracovanou autorizovanou osobou podle ustanovení § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a s přihlédnutím k ČSN 73 3251 - navrhování konstrukcí kamene.
  8. V případě objednávky obsahující montáže jsou v cenové nabídce započítána standardní minerální lepidla, spárovací hmoty nebo spojovací tmely určené prodávajícím. V případě požadavku kupujícího na speciální, popř. epoxidová lepidla či spárovací hmoty musí být tyto oceněny zvlášť a o tuto položku je navýšena konečná cena objednávky.
  9. Kupující se zavazuje v případě učinění objednávky obsahující montáž (osazení) zajistit na své náklady dostatečnou stavební připravenost umožňující náležitou montáž (osazení) výrobku dodaného prodávajícím. V případě stavební nepřipravenosti či špatné stav. připravenosti ze strany kupujícího mu budou případné vícepráce účtovány sazbou 500 Kč/hod. spolu se spotřebovanými podkladovými materiály či jinými hmotami dle nutnosti. Při montáži nejsou součástí zakázky zednické práce – začištění a spárování zdiva, vymalování, závěrečný úklid apod. Nestejné styčné spáry mezi zdivem a parapety, dlažbou, soklem atd., způsobené nerovností zdiva či navazujícího stávajícího obkladu se nepovažují za vadu díla a nemohou být následně uplatněny jako vady, nedodělky díla, či v rámci následné reklamace. Při montáži kuchyňských a koupelnových desek není součástí dodávky prodávajícího montáž dřezů a umyvadel. Rovněž tak součástí plnění zakázky (díla) není dodávka vyřezaných částí desek pro dřezy, umyvadla či jiné odřezy materiálu.
  10. V případě zrušení zakázky ze strany kupujícího mu budou prodávajícím vyúčtovány dosud vynaložené náklady spojené s přípravou a realizací zakázky + storno poplatek ve výši 10 % z celkové ceny zakázky.
 3. Předmět zakázek, jakost
  1. Zakázky jsou zhotoveny dle specifikace kupujícího nebo na základě konkrétního požadavku kupujícího. V případě zhotovení desky s otvorem pro varnou desku a dřez je min. šíře desek 60 cm a min. rozměr v nejužším místě výřezu je 7 cm. U výřezu pro spodní dřez je min. rádius 62 mm.
  2. Prvky a provedení, které nejsou kupujícím výslovně specifikovány v objednávce, provádí prodávající samostatně (vzhledem ke standardům v obdobných případech) a při pozdějším určení způsobu provedení není vázán pokyny kupujícího, o čemž ho bez zbytečného odkladu informuje. Provedení zakázky je realizováno v souladu s technickou dokumentací výrobku a systémem řízení zpracovaným autorizovanou osobou č.218 pro prodávajícího podle ustanovení § 4 nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
  3. Tolerance nominální tloušťky v mm dle ČSN EN 1469:12 je v případě rozsahu 0 až 30 mm ± 10 %, v případě rozsahu 30 až 80 mm ± 3 mm a v případě tloušťky vyšší než 80 mm ± 5 mm.
  4. Tolerance délky a šířky v mm je v případě rozsahu do 600 mm délky a do tloušťky 50 mm ± 1 mm, do 600 mm délky a tloušťky nad 50 mm ± 1,5 mm, nad 600 mm délky a tloušťky do 50 mm ±2 mm, nad 600 mm délky a tloušťky nad 50 mm ±3 mm.
  5. Tolerance nominální tloušťky v mm dle ČSN EN12058 je v rozsahu 12 až 15 mm ± 1,5 mm, v rozsahu 15 až 30 mm ± 10 %, v rozsahu 30 až 80 mm ± 3 mm a v rozsahu vyšším než 80 mm ± 5 mm.
  6. U desek délky nad 2 m s realizací výřezu, musí být prodávajícím potvrzena reálná možnost dodání. V opačném případě, i když bude deska realizována v daném rozměru a dojde k jejímu rozlomení, bude stávající deska zkrácena a dělena nebo nastavena do celkové délky a kupující musí akceptovat vznik spáry a taktéž skutečnost, že deska nebude opětovně vyráběna v celku jako jeden kus.
  7. Prodávající je oprávněn umístit na dodávané výrobky logo a obchodní firmu své společnosti vč. kontaktních údajů, toto však nesmí nikterak zasahovat do funkčních ploch výrobku, narušovat vnější estetický pohled či jinak bránit běžnému účelu používání daného výrobku.
  8. Pokud kupujícím vybraný kámen vykazuje odlišnost barvy či nekompaktní celistvost struktury povrchu kamene, pórovitost povrchu, drobné otvory či vlasové trhliny-lasce, mohou být tyto vyplněny tmely, které se barevně shodují s daným kamenem a rozsah použití nemá vliv na pevnost či funkčnost výrobku a není považován za vadu materiálu. Konečná úprava povrchu přírodního kamene může zahrnovat použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů k opravě dutin, poruch a trhlin. Tato úprava je konečná a je pokládána za součást běžného zpracování kamene. S čímž kupující výslovně souhlasí s přijetím těchto podmínek
  9. Kupující je dále taktéž srozuměn s tím, že některé materiály v opalovaném povrchu nebo povrchu Antic mohou vykazovat tzv. “řádkování“, design povrchu kamene tvoří pruhy a toto nelze považovat za vadu výrobku.
  10. Prodávající je oprávněn provádět takové změny na výrobcích a předmětu zakázek, které jsou motivovány modernizací technologie, výrobními inovacemi anebo vedou ke zvýšení kvality předmětu zakázky.
 4. Cena zakázky (dodávky)
  1. Cena výrobků (díla) jsou určeny cenovou kalkulací platnou v době uskutečnění objednávky po písemném odsouhlasení prodávajícím. Pokud po zaměření vznikne nutnost navýšit cenu zakázky z důvodu změny rozsahu zakázky, bude cenová nabídka upravena a kupující je v takovém případě povinen tuto změnu ceny akceptovat a navýšenou ceny zakázky uhradit.
 5. Platební podmínky, smluvní pokuty
  1. V případě objednání výrobků (díla) na zakázku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu v termínu a v dohodnuté výši – nejméně však 50 % z ceny výrobku/ceny díla, u zakázek s vyššími vstupními náklady 75 % odsouhlasené kupní ceny/ceny za dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Výši zálohy prodávající sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky, a to společně s termínem jejího uhrazení.
  2. V případě objednávky s montáží (osazením) bude druhá platba, tj. doplatek do celkové ceny (materiál včetně opracování) uhrazena prodávajícímu kupujícím před montáží, pokud se strany nedohodnou jinak.
  3. Doplatek kupní ceny do plné výše musí být uhrazen minimálně tři dny před dohodnutým termínem plnění dodávky připsáním na účet prodávajícího a kupující je povinen prokáže zaplacení předložením originálního výpisu ze svého peněžního ústavu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že peněžní ústav provedl předmětnou platbu ve prospěch prodávajícího. Není-li doplatek uhrazen výše uvedeným způsobem, bude doplatek zaplacen v hotovosti při odběru výrobku nebo nejpozději při jeho montáži. Není-li ujednáno jinak, je tento den taktéž termínem splatnosti kupní ceny (ceny za zhotovení díla).
  4. Nebude-li doplatek kupní ceny uhrazen v termínu splatnosti uvedeném v čl. 5. odst. 5.3. těchto podmínek, je prodávající oprávněn pozdržet dodávku výrobků (díla) do doby uhrazení doplatku kupní ceny. Prodávající se v takovém případě nedostane do prodlení s dodáním výrobků či díla a neodpovídá za újmu, která takovým pozdržením kupujícímu v souvislosti s tím vznikne.
  5. V případě, že kupující neuhradí cenu díla v hotovosti v den montáže (pokud tak bylo prodávajícím a kupujícím sjednáno), je prodávající oprávněn výrobek (dílo) na náklady kupujícího odmontovat a odvézt. To platí i v případě, že se kupující nebo jím pověřená osoba nezúčastní předání výrobku (provedení díla) v předem oznámeném/dohodnutém termínu.
  6. Případné uplatnění práv plynoucích z reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit prodávajícímu cenu výrobku (díla) v plné výši a ve stanovených a/nebo sjednaných termínech.
  7. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv části ceny výrobku (díla) je kupující povinen uhradit prodávajícímu za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky. Úhradou sjednané smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, pokud mu tato v souvislosti s pozdní úhradou vznikla.
  8. V případě stavební nepřipravenosti ze strany kupujícího v souladu s čl. 2. odst. 2.3. těchto podmínek, a tím znemožnění plnění ze strany prodávajícího ve sjednaném termínu, budou kupujícímu vyúčtovány vícenáklady spojené s narušením plynulosti realizace zakázky. Kdy je _fragmentace realizace zakázky do částečných výrobních celků spojena s dalšími vícenáklady na administrativu, dopravu a delší nestrojové časy. Navýšení činí 10 % z celkové ceny zakázky (výrobku, díla).
  9. Pro případ, že kupující nepřevezme zaplacené zboží nebo jeho část ve sjednaných termínech, bude mu toto zboží nebo jeho část bezplatně rezervována maximálně 21 dnů. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu za každý den prodlení s převzetím zboží skladovací náklady ve výši 0,1 % z kupní ceny tohoto zboží. Nepřevezme-li si kupující zboží i přes písemnou výzvu do 60 dnů od doručení výzvy, má se za to, že odstoupil od smlouvy a je povinen uhradit veškeré náklady s výrobou zboží spojené spolu s dosud přirostlými skladovacími náklady.
  10. Každý odběr zboží nikoli přímo osobou kupujícího je možno uskutečnit pouze po předchozím oznámení kupujícím o zmocnění dopravce (řidiče) či jiné osoby, která pro kupujícího převzetí provádí.
 6. Obaly
  1. Výrobky jsou dodávány buď samostatně nebo na přepravních paletách. V případě předání výrobku na přepravní paletě je tato paleta vypůjčena kupujícímu a kupující je prodávajícímu povinen za toto vypůjčení uhradit záloze ve výši 300, - Kč/1ks. V případě nevrácení přepravní palety do 30 dnů od jejího předání, je Prodávající oprávněn kupujícímu účtovat 300, -Kč/1kus a může následně odmítnout převzetí palet. Náklady na vrácení palet prodávajícímu nese kupující.
  2. Skladování a použití dodaných výrobků musí být v souladu s pokyny vydanými prodávajícím a uznávány v oboru kamenictví. Povinností kupujícího je opatřit si tyto pokyny (pravidla) a náležitě se jimi řídit. Výrobky je nutno skladovat na přepravních paletách uložených na tvrdém, rovném podkladě nebo v kovových stojanech tomu určených.
 7. Ochrana a ošetření kamene proti poškození – pokyny k užívání
  1. Přírodní kámen je možné čistit omýváním vodou, případně s přísadou saponátových prostředků rozpuštěných ve vodě, doporučených pro kámen. Povrch kamene se nesmí čistit roztoky anorganických kyselin (solnou, sírovou aj.) a louhy, neboť při jejich užití dochází k narušení povrchové zóny a otevření pórů. Přirozenou nasákavost kamene lze podstatně snížit impregnací, která je prováděna na objednávku kupujícím a za cenový příplatek (není součástí běžné zakázky).
  2. Výrobky (příslušné části díla) je nutno chránit před potřísněním mazivy, naftou, barvivy, rzí a jinými látkami, které mohou v některých druzích kamene zanechat skvrny.
  3. Kamenné výrobky (části díla) je třeba chránit před mechanickým poškozením, a to jak rázem, tak vrypem. U leštěných dlažeb se doporučuje soustava rohožek proti přinášení abrazivních částic (např. písku).
  4. Zakázky, jejichž součástí je montáž, je kupující povinen ochránit proti namočení po dobu 24 hod., proti zátěži 48 hod., proti mrazu a přímému slunci pak dle momentálních povětrnostních podmínek.
  5. Zakázka je splněna a dílo je dokončeno:
   • předáním zboží/naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo veřejnému dopravci k přepravě pro kupujícího v sídle prodávajícího;
   • předáním zboží/vyložením na místě určeném kupujícím v objednávce, je-li doprava zajišťována prodávajícím;
   • předáním díla v místě jeho montáže určené kupujícím, a to v případě, kdy je předmětem objednávky taktéž montáž výrobku.
 8. Přechod vlastnictví k výrobku/předmětu díla a nebezpečí škody na věci
  1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží/dílu úplným zaplacením kupní ceny/ceny díla.
  2. Za ukončení díla ze strany prodávajícího se považuje jeho předání kupujícímu a úplné uhrazení kupní ceny (ceny za dílo) v souladu a v termínech dle těchto podmínek. Dílo se považuje za předané a převzaté protokolárním převzetím a předáním díla. V případě, že se kupující nevyjádří v předávacím protokolu jinak či vůbec, má se to, že ke dílo převzaté bez závad.
  3. Předáním zboží/zhotoveného díla a zaplacením kupní ceny/ceny díla nabývá kupující vlastnické právo k výrovku, resp. předmětu díla. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží/předmětu díla. Prodávající zodpovídá za případné vady a nedodělky díla v době jeho předání.
 9. Zvláštní ustanovení pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem
  1. Kupující, který je spotřebitelem má právo (s výjimkou uvedenou v odst. 9. tohoto článku) odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (emailem, faxem, datovou schránkou) ve lhůtě 14 dnů. V případě zakázky s montáží (dílo) končí tato lhůta uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Je-li předmětem smlouvy koupě zboží, končí lhůta pro odstoupení od smlouvy uplynutím 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osobo odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.
  2. Odstoupení od smlouvy dle čl. 9. odst. 9.1. těchto podmínek je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn učinit prostřednictvím jakéhokoliv jednoznačného prohlášení učiněného vůči prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení je taktéž zachována v případě, že kupující odešle odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9. odst. 9.1. těchto podmínek se smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen prodávajícímu zboží vrátit do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, přičemž kupující v takovém případě nese náklady na vrácení zboří prodávajícímu. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu cenu za zboží/cenu díla spolu s náklady na dodání, které kupující (spotřebitel) uhradil, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Zvolil-li kupující při uzavírání smlouvy jiný než prodávajícím nejlevněji nabízený způsob dopravy, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dopravu ve výši odpovídající nejlevnější nabízené možnosti. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit kupní cenu za zboží/cenu za dílo spolu s dopravou dříve, než mu kupující zboží doručí zpět, nebo prokáže jeho odeslání.
  4. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu vzniklé škody na zboží proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny spolu s náklady na dopravu. Kupující v takovém případě odpovídá za snížení hodnoty zboží způsobené jeho užíváním v rozsahu přesahujícím nutnost se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a snížení hodnoty zboží vzniklo v důsledku takového nakládání.
  5. Kupující přijetím těchto podmínek bere výslovně na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném a platném znění, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, smlouvy o dílo, které bylo zhotoveno podle individuálních požadavků kupujícího.
  6. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv. Kupující (spotřebitel) je taktéž oprávněn využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online nacházející se na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr, a to v případě uzavření kupní smlouvy online.
  7. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 05. 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz.
 10. Záruční podmínky, reklamace
  1. Prodávající na výrobek/předmět díla poskytuje záruku, a to v případě spotřebitele po dobu 2 let od dodání/montáže a v ostatních případech pak po dobu 1 roku od dodání/montáže.
  2. Vadný prvek z kamene je takový prvek, který jednou či více hodnotami rozměrů, tvarů, fyzikálních vlastností a hodnotami nebo znaky povrchové úpravy neodpovídá požadavkům stanoveným normám ČSN EN, těmto podmínkám, smluvně sjednaným podmínkám nebo příslušné technické dokumentaci.
  3. Za vadu se nepovažuje změna barvy nebo struktury materiálu, jelikož se jedná o přírodní kámen. Za vadu se taktéž nepovažují žilky, vlásečnice a pruhy vzniklé tektonickou činností, případně přírodní trhliny vyplněné druhotnými materiály či konečná úprava povrchu za použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů (viz výše). V těchto případech se jedná o přirozené vlastnosti kamenných materiálů, což kupující bere na vědomí a stvrzuje přijetím těchto podmínek.
  4. U výrobků, u kterých si kupující i přes výslovné upozornění prodávajícího vymíní hraniční rozměry překročující 2 bm nebo údaje uváděné v technických listech, neposkytuje prodávající záruku a neručí za jejich rozměrovou a tvarovou stabilitu.
  5. Z odpovědnosti za vady je vyloučen výrobek/dílo, k jehož poškození došlo po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vlivem přepravy, neodborným skladováním, mechanickým nebo chemickým poškozením, opotřebením, neodbornou montáží a manipulací, nesprávným užíváním, živelní pohromou apod.
  6. Prodávající neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny v souvislosti s vadou na nemovitosti (např. nepevné a praskající podloží, podlaha, zdivo apod.) a použitím věcí předaných mu ke zpracování kupujícím v případě, že prodávající ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl objektivně zjistit nebo na ně prodávající upozornil a kupující na jejich použití i přesto trval.
  7. Dojde-li k poškození výrobku/díla kupujícím nebo v důsledku nedostatečně zabezpečeného staveniště před vstupem třetích osob před jeho předáním, nese kupující náklady spojené s opravou tohoto poškození na výrobku/díle.
  8. Kupující je povinen zjištěné vady a nedodělky výrobku/díla reklamovat ihned při převzetí zakázky.
  9. Oznámení vad je třeba provést písemnou formou, přičemž kupující je v takovém oznámení vad povinen uvést, jak se vady projevují a jaký nárok z toho titulu kupující uplatňuje. K projednání v reklamací uplatněné vady výrobku/díla se smluvní strany sejdou v dohodnutém termínu. Odsouhlasené a oprávněně uplatněné vady budou prodávajícím odstraněny v dohodnutém termínu.
  10. Prodávající je oprávněn provést po oznámení vad prohlídku reklamovaného výrobku/díla, a to i opakovaně, a kupující se zavazuje tuto prohlídku strpět. O této prohlídce učiní smluvní strany zápis. V případě, že jsou výrobky zabudovány do stavby, a ta později začne vykazovat vady (např. popraskané podlahy, stěny, nestabilní podloží, nedostatečné fixní obkládané konstrukce, korpusy kuchyní atd.), nenese prodávající odpovědnost za případné vícenáklady, spojené s vyřizováním takové reklamace v případě demontáže či dočasného omezení užívání. Pro výrobky předané kupujícímu v sídle prodávajícího, je místem uplatnění reklamace adresa sídla (U Přehrady 518. 382 32 Velešín).
  11. V případě uznání odpovědnosti za vady výrobku/díla prodávající vady výrobku/díla odstraní náhradní dodávkou za chybějící nebo vadný výrobek/dílo, opravou výrobku/díla nebo slevou z kupní ceny/ceny díla. Kupující pověřuje, v případě, že se nejedná o spotřebitele, prodávajícího právem volby způsobu odstranění vady.
  12. Pokud není individuálně mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak, platí pro vady výrobku/díla příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinném a platném znění. 
 11. Vyšší moc, zproštění odpovědnosti
  1. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností plynoucích z uzavřených smluv ve smyslu těchto podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl objektivně zabránit, nebo jejich následek objektivně odvrátit (vyšší moc).
  2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé v důsledku kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami (např. zhotoviteli stavby, dodavateli dílčích plnění), zejména za škody následné nebo nepřímé.
 12. Všeobecná a závěrečná ustanovení
  1. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní jednání mezi prodávajícím a kupujícím příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném a platném znění. 
  2. Osobní údaje kupujícího, které jsou poskytnuty dobrovolně prodávajícímu za účelem splnění objednávky (smlouvy), jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném a platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu smlouvy uzavírané s kupujícím.
  3. Prodávající si vyhrazuje provádět změny těchto obchodních podmínek. Změněná ustanovení, které druhá smluvní strana, resp. kupující nemohl rozumně očekávat, jsou vůči němu neúčinná, pokud je výslovně nepřijal.

Velešín,  1. 1. 2023

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.